Bialorus.pl na Facebook
Przegląd mediów :: artykuł

Human Rights Watch apeluje do władz Białorusi

Źródło: Polska Agencja Prasowa / 2015-04-15, 12:33

Zwolnienie więźniów politycznych, wprowadzenie moratorium na karę śmierci oraz poprawek do ustawy o mediach to rekomendacje zawarte w raporcie Human Rights Watch na temat Białorusi, o którym organizacja poinformowała na swojej stronie internetowej.

W rekomendacjach HRW apeluje o natychmiastowe wprowadzenie na Białorusi moratorium na karę śmierci z perspektywą jej całkowitego zniesienia oraz o natychmiastowe i bezwarunkowe zwolnienie wszystkich sześciu więźniów politycznych, w tym odbywającego karę 6 lat pozbawienia wolności byłego kandydata opozycji na prezydenta Mikoły Statkiewicza, a także wszystkich politycznych oponentów władz, którzy "zostali skazani wyłącznie za korzystanie ze swoich praw obywatelskich i politycznych".

HRW wzywa też do zmia­ny usta­wy o me­diach: znie­sie­nia obo­wiąz­ku akre­dy­ta­cji dla nie­za­leż­nych dzien­ni­ka­rzy współ­pra­cu­ją­cych z za­gra­nicz­ny­mi me­dia­mi, pro­ce­du­ry blo­ko­wa­nia stron in­ter­ne­to­wych bez de­cy­zji sądu oraz obo­wiąz­ku re­je­stra­cji do­staw­ców dru­ko­wa­nych i elek­tro­nicz­nych me­diów.

HRW stwier­dza, że sy­tu­acja w sfe­rze praw czło­wie­ka na Bia­ło­ru­si ra­dy­kal­nie się po­gor­szy­ła. "Bia­ło­ruś nadal sto­su­je karę śmie­ci i po­waż­nie ogra­ni­cza wol­ność słowa oraz zgro­ma­dzeń, w tym po­przez nę­ka­nie i za­stra­sza­nie dzien­ni­ka­rzy oraz re­stryk­cyj­ne usta­wy do­ty­czą­ce or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych" – pod­kre­śla HRW.

Or­ga­ni­za­cja zwra­ca uwagę, że w ostat­nich la­tach Bia­ło­ruś stra­ci­ła co naj­mniej pięć osób ska­za­nych na śmierć mimo apeli Ko­mi­te­tu Praw Czło­wie­ka NZ, by wstrzy­mać eg­ze­ku­cje do czasu zba­da­nia przez Ko­mi­tet ich spraw. W 2014 r. wy­ko­na­no na Bia­ło­ru­si co naj­mniej trzy wy­ro­ki śmier­ci.

We­dług HRW Bia­ło­ruś utrud­nia or­ga­ni­zo­wa­nie po­ko­jo­wych zgro­ma­dzeń m.​in. po­przez żmud­ną pro­ce­du­rę ubie­ga­nia się o po­zwo­le­nie, a za udział w zgro­ma­dze­niach bez ze­zwo­le­nia czę­sto są za­trzy­my­wa­ni i ka­ra­ni dzia­ła­cze spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go. "Wła­dze bia­ło­ru­skie czę­sto za­trzy­mu­ją ludzi pod zmy­ślo­ny­mi za­rzu­ta­mi przed spo­łecz­nie zna­czą­cy­mi wy­da­rze­nia­mi, by unie­moż­li­wić im udział w po­ko­jo­wych wie­cach" – pod­kre­śla też or­ga­ni­za­cja.

HRW zwra­ca po­nad­to uwagę, że media są kon­tro­lo­wa­ne przez pań­stwo i po­wszech­na jest cen­zu­ra w in­ter­ne­cie, a nie­za­leż­ni dzien­ni­ka­rze są nę­ka­ni z po­wo­du swo­jej pracy i ska­zy­wa­ni na kary. Ci zaś, któ­rzy pra­cu­ją dla za­gra­nicz­nych me­diów, czę­sto mają trud­no­ści z uzy­ska­niem akre­dy­ta­cji.

Or­ga­ni­za­cja przy­ta­cza m.​in. przy­kład dzien­ni­ka­rza i dzia­ła­cza mniej­szo­ści pol­skiej An­drze­ja Po­czo­bu­ta, który w 2011 r. zo­stał ska­za­ny za znie­sła­wie­nie pre­zy­den­ta Alak­san­dra Łu­ka­szen­ki na trzy lata wię­zie­nia w za­wie­sze­niu na dwa lata, a na­stęp­nie zwol­nio­ny z od­by­wa­nia kary, a w 2012 r. po­now­nie go za­trzy­ma­no, po czym śledz­two umo­rzo­no.

Human Ri­ghts Watch pod­kre­śla rów­nież, że wła­dze od­ma­wia­ją za­re­je­stro­wa­nia na­da­ją­cej z Pol­ski po bia­ło­ru­sku te­le­wi­zji Bieł­sat, a dzien­ni­ka­rze pra­cu­ją­cy dla tego ka­na­łu są ka­ra­ni grzyw­na­mi.

Jak wska­zu­je or­ga­ni­za­cja, pre­zy­denc­kim de­kre­tem na­ka­za­no re­je­stro­wa­nie me­diów in­ter­ne­to­wych, a także ogra­ni­cza­ny jest do­stęp do "za­ka­za­nych" por­ta­li. Wśród stron, które przez pe­wien czas były nie­do­stęp­ne, zna­lazł się m.​in. por­tal naj­bar­dziej zna­nej or­ga­ni­za­cji obro­ny praw czło­wie­ka na Bia­ło­ru­si, Cen­trum Praw Czło­wie­ka "Wia­sna".

Wróć do :: Przegląd mediów :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Przegląd mediów :: najnowsze artykuły

Swiatłana Aleksijewicz opuściła PEN Club Rosji

Białoruska noblistka wystąpiła z rosyjskiego PEN Clubu, gdyż kierownictwo organizacji odmawia podpisywania listów w obronie ludzi, którzy są krzywdzeni przez obecne władze (...)

Biełsat nie jest przedmiotem handlu politycznego

Zmniejszenie finansowania telewizji Biełsat nie ma podłoża politycznego, a jednoznacznie charakter budżetowy, powiedział wiceminister Spraw Zagranicznych RP Konrad Szymański. Pytany (...)

Język białoruski jako substancja halucynogenna

- My Białorusini jesteśmy wciąż w tym romantycznym stuleciu, w jakim wy Polacy byliście od końca XVIII do połowy XIX w. I dlatego nasi Mickiewicze są wciąż pełni wigoru, przechadzają (...)

Koncert Krambambuli w Wilnie

7 listopada w wileńskiej sali koncertowej Compensa odbędzie się prezentacja nowego albumu zespołu „Krambambula”. Będzie to też pożegnalny koncert istniejącego od 2002 roku (...)

Muzeum Olimpijskiej Chwały w Grodnie

W Grodnie w 2016 roku planowane jest otwarcie Muzeum Olimpijskiej Chwały. Poinformował o tym naczelnik wydziału sportu i turystyki grodzieńskiego komitetu wykonawczego Aleh Andrejczyk. Według (...)