Bialorus.pl na Facebook
Baza obiektów turystycznych Grodzieńszczyzny
База турыстычных аб’ектаў Гарадзеншчыны

Белавежска-свіслацкая зона

Strefa białowiesko-świsłocka

Na jej terytorium znajduje się część Parku Narodowego „Puszcza Białowieska”. Ogólna powierzchnia puszczy na terytorium obwodu grodzieńskiego i brzeskiego wynosi 163,5 tys. ha. Puszcza znajduje się na styku różnych stref roślinnych – lasów typu północno- i zachodnioeuropejskiego. W niej występują po sąsiedzku dąb skalny i bluszcz zwyczajny z wierzbą lapońską i brzozą karłowatą, chociaż zasadnicze tło drzewostanów stanowi sosna zwyczajna, która przeważa na ponad połowie powierzchni, olcha czarna, świerk, brzoza, dąb, grab, jesion i osika. W puszczy rośnie 51 gatunków rzadkich roślin podlegających ścisłej ochronie. Szczególnie znany jest przewrotnik sarmacki, który z powodu swoich właściwości leczniczych nazywany jest „balsamem”. Strefa rozciąga się przeważnie w granicach Równiny Nadbużańskiej, a na północnym wschodzie – Wysoczyzny Wołowyskiej. Największe rzeki – Narew z Kołonką i Rudawką, Roś z Chorążanką, Świsłocz, Zelwianka. Na tym terytorium znajduje się częściowo rezerwat hydrologiczny republikańskiego znaczenia „Dzikie”, botaniczny rezerwat lokalnego znaczenia „Porozowski”.

Obiekty w tej strefie

Адметныя падзеі лакальнай гісторыі

Ważniejsze wydarzenia z historii lokalnej

3 чэрвеня 1523 мястэчка Поразава атрымала Магдэбургскае права, наданае вялікім князем Аляксандрам, 4 снежня 1615 яно было пацверджана Жыгімонтам І, у 1616 атрымала герб. У пач. 1820 »»

3 czerwca 1523 r. miasteczko Porozów otrzymało prawo magdeburskie, nadane przez księcia Aleksandra; 4 grudnia 1615 r. potwierdzone ono zostało przez Zygmunta II Wazę, a w 1616 »»

Гатэль “Свіслач”

Hotel „Swisłacz” („Świsłocz”)

П/люкс, 1-, 2-, 3-, 4- мясцовыя нумары, цырульня »»

Pokoje klasy „półlux”, 1-, 2-, 3-, 4-osobowe, fryzjer. »»

Іншае

Inne

Гісторыка-краязнаўчы музэй (заснаваны ў 1976, адчынены 24.8.1979). »»

Muzeum Historyczno-Krajoznawcze w Świsłoczy (założone w 1976 r., otwarte 24.08.1979 r.)   »»

Помнікі - Вердамічы

Zabytki - Wierdamiczy (Wierdomicze)

Парк (кан. 18 - пач. 19 ст.), 47 пародаў дрэваў; палац згарэў у 1914 г. »»

Park (koniec XVIII – pocz. XIX w.), 47 gatunków drzew; pałac spłonął w 1914 r. »»

Помнікі - Вялікая Сьвянціца

Zabytki - Wialikaja Świancica (Święcica Wielka)

Свята-Параскева-Пятніцкая царква (1815), пабудаваная мясцовым памешчыкам Ігнатам Калупайлам на сродкі графа Мацвея Грынёва як касцёл на месцы спаленай у 1812 г. драўлянай царквы сяр. »»

Cerkiew pw. św. Paraskiewy Piatnicy (1815), wzniesiona przez miejscowego ziemianina Ignacego Kołupajłę na koszt hrabiego Matwieja Gryniowa, pierwotnie jako kościół na miejscu »»

Помнікі - Гарнастаевічы

Zabytki - Harnastajewiczy (Hornostajewicze)

Петрапаўлаўская царква (1-я пал. 19 ст.). Сядзіба (2-я пал. 19 ст.), у комплекс уходзяць жылы дом, гаспадарчыя пабудовы, парк з садам і сажалкай, касцёл. Былы маёнтак Бутаўт-Андрэйкавічаў, »»

Cerkiew pw. św. św. Piotra i Pawła (I pol. XIX w.). Zespół dworski (II poł. XIX w.) tworzą dom mieszkalny, budynki gospodarcze, park z sadem i sadzawką, kościół. Były »»

Помнікі - Грынявічы

Zabytki - Hryniawiczy (Hryniewicze)

Былы касцёл францішканаў (1792), у 1870 перабудаваны ў праваслаўную царкву, у 1918 вернуты каталікам. Пасля заняпаду ў 1988-90 адданы праваслаўным. Ведамы па фотаздымку Яна Балзункевіча »»

Kościół pofranciszkański (1792), w 1870 r. zamieniony na cerkiew prawosławną, a w 1918 r. zwrócony katolikom. Zdewastowany, w latach 1988-1990 oddany prawosławnym. Znany »»

Помнікі - Дабраволя

Zabytki - Dabrawola (Dobrowola)

Свята-Успенская царква (1861), пабудаваная з дрэва інжынерам Кржыжаноўскім. Адчынена наноў у 1988-90 гг. Помнік архітэктуры народнага дойлідства. Шануецца абраз 19 ст. “Разасланне »»

Cerkiew pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy (1861), drewniana, zbudowana przez inżyniera Krzyżanowskiego. Ponownie otwarta w latach 1988-1990. Zabytek budownictwa ludowego. Szezgólnie »»

Помнікі - Поразава

Zabytki - Porazawa (Porozów)

Касцёл Св. Міхала Арханёла (1825-28), пабудаваны з цэглы і бутавага каменю. Размалёўкі ў храме выконваў мастак Пётра Сергіевіч. Помнік архітэктуры, у якім спалучаны мясцовыя традыцыі »»

Kościół pw. św. Michała Archanioła (1825-1828), wzniesiony z cegły i kamienia. Malowidła w świątyni wykonał Piotr Sierhijewicz. Zabytek architektoniczny łączący w sobie miejscową »»

Помнікі - Свіслач

Zabytki - Swisłacz (Świsłocz)

Будынак гімназіі (1802-03), гімназія была з 1805 па 1851 гг.), у 1851 гімназія была пераўтворана ў 5-класную дваранскую вучэльню, у 1876 – у настаўніцкую семінарыю (праіснавала »»

Budynek gimnazjum (1802-1803). Gimnazjum funkcjonowało w latach 1805-1851, następnie była przekształcona w 5-klasową szkołę ziemiańską, a w 1876 r. – w seminarium nauczycielskie »»

Помнікі - Якушоўка

Zabytki - Jakuszouka (Jakuszówka)

Быў фальварак Каліноўскіх, якія яны набылі ў 1849 г. Жыў Кастусь Каліноўскі (з 1849 году, з 1847 вуч. у Свіслацкай гімназіі), адпаведны мемарыяльны камень-знак. Памятны крыж паўстанцам »»

Były folwark Kalinowskich, nabyty przez nich w 1849 r. Mieszkał tu Konstatnty Kalinowski (od 1849 r., od 1847 r. uczył się w seminarium w Świsłoczy), co upamiętnia odpowiedni kamień »»

Сядзіба “Каланая”

Pensjonat „Kałanaja” („Kołonna”)

Размешчана на паўднёвым захадзе Гарадзеншчыны на тэрыторыі знакамітага нацыянальнага парку “Белавежская пушча”. Знаходзіцца побач з возерам Раманаўскае на ўзлеску. Асобны »»

Leży na południowym zachodzie Grodzieńszczyzny na obszarze znakomitego parku narodowego „Puszcza Białowieska”. Znajduje się na obrzeżu lasu obok jeziora Romanowskie. Oddzielny »»

Baza obiektów turystycznych Grodzieńszczyzny
База турыстычных аб’ектаў Гарадзеншчыны

lista wszystkich stref...
lista wszystkich obiektów...
wersja wydana w formie CD...
па-беларуску...

усе зоны адным спісам...
усе аб’екты адным спісам...
варыянт выдадзены на CD...
po polsku...

Polska pomoc Radio Racja